Nieuws
11 september 2018

Coachend op weg naar een betere samenwerking en kwaliteit op de afdeling

De zorgzwaarte neemt toe binnen de VVT en de casuïstiek wordt complexer door de toename van kwetsbare ouderen met een psychiatrische aandoening. Hoe ga je als team om met deze doelgroep? Margret (SPV Verpleegkundig coach/trainer) en Ellis (HBO-V Psychiatrisch Verpleegkundige coach/trainer) hebben een innovatieve manier ontwikkeld om teams, die werken met bewoners met een gerontopsychiatrische stoornis, te trainen en te coachen.

Ouderen met psychiatrische problematiek vragen om specifieke zorg, mede door de gedragsproblemen die spelen bij deze groep. De omgang met de ouderen vraagt om expertise en scholing binnen de VVT. “Als team moet je goed op elkaar inspelen en dezelfde werkwijze hanteren”, aldus Margret. “Het is van belang kennis te hebben van de ziektebeelden met de daarbij behorende gedragingen, maar ook de bewoner en zijn specifieke gedrag te herkennen. Belangrijk is dat medewerkers zich dit ook realiseren.”

Margret heeft jarenlange ervaring binnen de acute psychiatrie en was de laatste jaren werkzaam als SPV bij de RIAGG. Zij geeft aan dat bepaalde ziektebeelden niet altijd goed zijn in te schatten. Dit bemoeilijkt de situatie voor medewerkers om adequaat in te spelen op de specifieke zorgvraag van de bewoner. Om een goed beeld te krijgen van de situatie, zijn Margret en Ellis in eerste instantie gaan meewerken met het team. Op deze manier hebben zij zowel de teams als de cliënten leren kennen en zijn zij in staat geweest om een goede analyse van de vraag en noodzaak te maken. Aan de hand van deze analyse bieden zij trainingen en individuele coaching sessies op maat aan. Hiermee vergroten zij de aanwezige kennis en verbeteren zij de samenwerking binnen en tussen de teams. Op deze wijze wordt de kwaliteit van zorg verbeterd.

“Wanneer de medewerkers verschillende werkwijzen hanteren kan er verwarring ontstaan bij bewoners, wat tot een toename van gedragsproblematiek kan leiden. Hierdoor zou zelfs de veiligheid van medebewoners en medewerkers in gevaar kunnen worden gebracht”, vertelt Ellis. Ellis heeft ervaring binnen de psychiatrie/ouderenzorg en combineert dit met het werk als personal coach/trainer, waar ze jarenlang succesvol actief in is geweest binnen het bedrijfsleven. “In het bedrijfsleven draait het om de kernwaarden bewustwording, motivatie, gedragsverandering en activatie om een team nog verder te kunnen ontwikkelen. Binnen de zorg is dat niet anders. Sterker nog, je hebt elkaar nog harder nodig”, constateert Ellis.

Margret en Ellis coachen samen vier teams, zowel individueel als in een groep. De inhoud van de trainingen is gevarieerd. Zo wordt er aandacht besteed aan individuele kwaliteiten en aandachtspunten, collegialiteit, professionaliteit en vakkennis wat betreft psychiatrische ziektebeelden. Ze maken hierbij onder andere gebruik van oefeningen en samenwerkingsopdrachten die inzicht bieden. De medewerkers zijn enthousiast over de trainingen en zijn zeer gemotiveerd om hieraan deel te nemen. Er wordt beter samengewerkt binnen en tussen de teams en de medewerkers voelen zich gezien en gehoord.

Saamhorigheid is binnen een team zeker net zo belangrijk als vakinhoudelijke kennis om de kwaliteit op een afdeling te waarborgen. Daar zijn Margret en Ellis het unaniem over eens. Er kan geconcludeerd worden dat, naast expertise, aandacht voor de medewerker en het team in het geheel belangrijk is voor de kwaliteit op de werkvloer.

Margret en Ellis blijven zich richten op deze innovatieve manier van coaching en training binnen de zorg. De trainingen beperken zich zeker niet tot de psychiatrie en zijn ook voor andere zorgsectoren inzetbaar. Wilt u gebruikmaken van de kennis en kunde van onze coaches? Neem dan contact op met Theo Verweij, Adviseur bij Samen in de Zorg, via het telefoonnummer 06-13 12 35 27.